З В І Т

ПРО ЧИСЕЛЬНІСТЬ І СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
(станом на 1 жовтня 2017 року)
Подають: Терміни подання:
загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності та підпорядкування -
місцевому органу управління освітою (2 примірники);
відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій – Міністерству освіти і науки, молоді
та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій;
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України;
Головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управлінню
статистики в м.Севастополі;
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України – Державній службі статистики України

не пізніше 10 жовтня


не пізніше 22 жовтня

не пізніше 12 листопадане пізніше 5 грудня
Форма № 83-РВК
(річна)
Поштова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОНмолодьспорту України
02 липня 2012 року
(за погодженням з Держстатом України)
Респондент:
Найменування

Трипільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Обухівської районної ради Київської області
Тип закладу Загальноосвітня школа
Місцезнаходження 08722, Київська область, Обухівський район, с. Трипілля, вул. Шевченка, буд.102
(поштовий індекс, область, Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця, провулок тощо, № будинку, корпусу, № квартири, офісу)
Форма власності Комунальна власність
(державна, комунальна, приватна)
Підпорядкування Міністерство освіти і науки України
(осіб)
І. Склад педагогічних працівників
Характеристика працівників
Категорія працівників

N
рядка
Загальна
кількість
педагогіч-
них праців-
ників
з них
жінок
Із загальної кількості педпрацівників (з гр. 1) мають освітньо-кваліфікаційний рівень (освіту) З графи
1 кіль-
кість
пенсіо-
нерів
Кількість
вакантних
посад
(число
ставок)
З графи 1 мають стаж педагогічної роботи
спеціаліста або магістра (повну вищу) Бакалав-
ра
(базову
вищу)
Молодшого спеціаліста
(неповну спеціальну)
Середню
загальну
до 3
ро-
ків
від 3
до 10
років
від 10
до 20
років
20
років і
більше
усього з них
cпеціаліст ви-
щої категорії
cпеціаліст
1-ї категорії
cпеціаліст
2-ї категорії
спеціа-
ліст
усього з них
педагогічну
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Учите-
лів (без
керів-
ників за-
кладів)
Учителів 1-4-х класів* 01 8 8 6 3 - 2 1 1 1 1 - - - 1 1 1 5
Учителів 5-11(12)-х класів(без
учителів, наведених по рядку 03)
02 13 13 13 11 2 - - - - - - 6 - - - 7 6
Учителів музики, образотворчого
мистецтва, фізкультури, захисту
Вітчизни, трудового навчання
03 5 3 5 4 1 - - - - - - 4 - - 1 3 1
Директорів
закладів
I ступеня 04 - - - х х х х - - - х - - - - - -
I-II ступенів 05 - - - х х х х - - - х - - - - - -
I-III ступеня 06 1 1 1 х х х х - - - х - - - - - 1
Заступників ди-
ректорів закладів
I-II ступенів 07 - - - х х х х - - - х - - - - - -
I-IIІ ступенів 08 2 2 2 х х х х - - - х - - - - 1 1
Усього (сума даних рядків 01-08)
( без сумісників)
09 29 27 27 18 3 2 1 1 1 1 - 10 - 1 2 12 14
Крім
того
(без
суміс-
ників)
вихователів, які не викладають
предмети в закладах
10 - - - - - - - - - - - - - - - - -
педагогів- організаторів 11 2 2 2 1 - - 1 - - - - 1 - 2 - - -
учителів, директорів, заступників
директорів, вихователів (які ви-
кладають і не викладають пред-
мети), педагогів- організаторів у
школах (школах- інтернатах) і
класах для дітей, які потребують
корекції фізичного та (або) ро-
зумового розвитку
12 - - - - - - - - - - - - - - - - -
у тому числі дефектологів-спе-
ціалістів
13 - - - - - - - - x x x - - - - - -
бібліотекарів (завідувачів бібліо-
тек)
14 1 1 1 х х х х - - х - - - х х х х
Кількість працівників, прийнятих на роботу
за сумісництвом з інших установ, організа-
цій та підприємств
15 5 4 5 4 1 - - - - - - 5 х х х х х
з них мають педагогічну освіту 16 - - - - - - - - - - х - х х х х х
Із загальної кількості педагогічних працівників (з рядків 09, 10, 12) мають звання: учитель-методист (17) 4, старший учитель (18) 7
Кількість учителів, які мають педагогічну освіту (з графи 1) з рядка 01 (19) 8, з рядка 02 (20) 13, з рядка 03 (21) 5
Із загальної кількості педагогічних працівників, які мають державні нагороди та відзнаки (22) 3, з них ”Відмінник освіти” (23) 3
* Без учителів, які викладають музику, образотворче мистецтво, фізичну культуру, трудове навчання лише в 1-4-х класах і включаються до рядка 03 та без учителів, які викладають українську мову в
закладах (класах) з неукраїнською мовою навчання та неукраїнську мову в закладах (класах) з українською мовою навчання та іноземну мову лише в 1-4-х класах, дані про яких включаються до рядка 02.
(осіб)
ІІ. Розподіл учителів, які викладають окремі предмети (уключаючи директорів закладів та їх заступників)
Учителі, які мають
освітньо-кваліфікаційний рівень
(освіту)
N
ряд-
ка
Усього
учителів
(сума
даних граф
2-22)
З них за основною спеціальністю
української
мови та
літератури
російської
(зарубіжної)
мови та
літератури
інших неукраїнсь-
ких мов та
літератур

історії

фізики

математики
основ
інформатики

хімії

географії

біології
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Спеціаліста або магістра (повну вищу) 01 21 3 1 - 2 1 2 - - - 1
Бакалавра (базову вищу) 02 - - - - - - - - - - -
Молодшого спеціаліста (неповну
вищу)
03 - - - - - - - - - - -
Середню загальну 04 - - - - - - - - - - -
Усього (сума даних рядків 01-04) 05 21 3 1 - 2 1 2 - - - 1
у тому числі учителів, які викла-
дають у 1-4-х класах
06 - - - - х х х х х х х
З рядка 05:
директорів та заступників, які вик-
ладають предмети
07 3 1 - - - - - - 1 1 -
учителів, які ведуть викладання
українською мовою
08 13 х х х 2 1 2 - - - 1
пенсіонерів 09 10 - 1 - 1 - 2 - - - 1
Кількість вакантних посад (число
ставок)
10 - - - - - - - - - - -
Крім того, сумісників 11 3 - - - - - - - - - -
З рядка 05 розподіл педпрацівників
за віком:
до 30 років включно 12 - - - - - - - - - - -
31-40 років 13 6 3 - - - - - - - - -
41-50 14 4 - - - 1 1 - - - - -
51-54 15 - - - - - - - - - - -
55-60 16 4 - - - - - 1 - - - 1
понад 60 років 17 7 - 1 - 1 - 1 - - - -
(продовження розділу II)
Учителі, які мають
освітньо-кваліфікаційний рівень
(освіту)
N
ряд-
ка
англій-
ської
мови
німець-
кої
мови
французь-
кої
мови
іспан-
ської
мови
інших
іноземних
мов

інших
предметів

музики
образотвор-
чого
мистецтва

фізичної
культури

захисту
Вітчизни

трудового
навчання
А Б 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Спеціаліста, магістра (повну вищу) 01 3 - - - - 3 - 1 1 1 2
Бакалавра (базову вищу) 02 - - - - - - - - - - -
Молодшого спеціаліста (неповну
вищу)
03 - - - - - - - - - - -
Середню загальну 04 - - - - - - - - - - -
Усього (сума даних рядків 01-04) 05 3 - - - - 3 - 1 1 1 2
у тому числі учителів, які викла-
дають у 1-4-х класах
06 - - - - - х - - - - -
З рядка 05:
директорів та заступників, які вик-
ладають предмети
07 - - - - - - - - - - -
учителів, які ведуть викладання
українською мовою
08 х х х х х 3 - - 1 1 2
пенсіонерів 09 1 - - - - 2 - 1 - 1 -
Кількість вакантних посад (число
ставок)
10 - - - - - - - - - - -
Крім того, сумісників 11 - - - - - - 2 - - 1 -
З рядка 05 розподіл педпрацівників
за віком:
до 30 років включно 12 - - - - - - - - - - -
31-40 років 13 2 - - - - - - - - - 1
41-50 14 - - - - - - - - 1 - 1
51-54 15 - - - - - - - - - - -
55-60 16 - - - - - 1 - 1 - - -
понад 60 років 17 1 - - - - 2 - - - 1 -
Із загальної кількості учителів: тих, які протягом минулого навчального року:
вибули із закладу(ів) (18) 2, з них учителі: 1-4-х класів (19) 2, 5-9-х класів (20) -, 10-11(12)-х класів (21) -
прибули до закладу(ів) (22) 1, з них учителі: 1-4-х класів (23) 1, 5-9-х класів (24) -, 10-11(12)-х класів (25) -
молодих спеціалістів, які протягом минулого навчального року:
прибули до закладу(ів) за направленнями (26) -, з них учителі: 1-4-х класів (27) -, 5-9-х класів (28) -, 10-11(12)-х класів (29) -
вибули до закінчення терміну (30) -, з них учителі: 1-4-х класів (31) -, 5-9-х класів (32) -, 10-11(12)-х класів (33) -
вибули після закінчення терміну (34) -, з них учителі: 1-4-х класів (35) -, 5-9-х класів (36) -, 10-11(12)-х класів (37) -
учителів, які викладають 3 і більше предмети(38) 3, з них у сільській місцевості (39) 3
Кількість директорів віком до 30 років включно (40) -
Практичних психологів – усього (41) 1, у тому числі тих, хто працює за сумісництвом (42) -
Учителів-логопедів у логопедичних пунктах (43) -, соціальних педагогів (44) -
(підпис керівника (власника) та/або осіб,
відповідальних за заповнення форм звітності)
(П.І.Б.)
телефон (04572)33216 факс електронна пошта 33216@ukr.net
Кiлькiсть переглядiв: 439

Коментарi