ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Обухівської

районної ради

03 лютого 2017 року

№ 374.17.УІІ

Заступник голови Обухівської

районної ради ___ А.В. Олкова-Михницька

СТАТУТ

Трипільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Обухівської районної ради Київської області

(нова редакція)

Код ЄДРПОУ 25658054

1. Загальні положення

1.1. Трипільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Обухівської районної ради Київської області (далі – Школа) – є комунальним опорним загальноосвітнім навчальним закладом спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Обухівського району Київської області, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.2. Засновником Школи є Обухівська районна рада Київської області.

1.3. Власником Школи є територіальні громади сіл, селища, міста Обухівського району Київської області. Повноваження власника Школи від імені територіальних громад сіл, селища, міста Обухівського району Київської області здійснює Обухівська районна рада Київської області (Далі – Засновник, Власник).

1.4. Органом, що здійснює управління Школою, є Обухівська районна державна адміністрація Київської області (далі – Орган управління) відповідно до повноважень, встановлених законодавством України та цим Статутом.

1.5. Трипільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Обухівської районної ради Київської області є бюджетною неприбутковою установою, що заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста Обухівського району та зареєстрований в порядку, визначеному законодавством.

1.6.Майно Школи перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста Обухівського району Київської області і належить Школі на праві оперативного управління.

1.7. За рішенням Обухівської районної ради Київської області від 23 серпня 2016 року № 157.11.VІІ Школа є опорним загальноосвітнім навчальним закладом Трипільського освітнього округу Обухівського району Київської області.

1.8. Школа є юридичною особою, має рахунки в органах Казначейства, самостійний баланс, штамп, печатку та має у своєму складі школи і філії.

1.9. Відповідно до Рішення Обухівської районної ради Київської обасті від 23 серпня 2016 року № 157.11.VІІ та у зв’язку з утворенням філії шляхом приєднання Школа є правонаступником Халеп’янської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.

1.10.Кількість учнів Школи (без врахування учнів (вихованців) філії, як правило, становить не менше 200 осіб.

1.11. Рішення про створення, реорганізацію та припинення філій Школи приймається Засновником. Філія Школи не є юридичною особою і діє на підставі положення, затвердженого Засновником. Філія виконує функції початкової школи, а також може за рішенням Засновника виконувати функції основної школи.

1.12. Повне найменування Школи: Трипільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Обухівської районної ради Київської області.

Скорочене науменування Школи: Трипільська ЗОШ І-ІІІ ступенів Обухівської районної ради Київської області.

1.13. Місцезнаходження Школи: Україна, 08722, Київська область, Оухівський район, село Трипілля, вулиця Шевченка, будинок 102, тел. (факс) 04572-33216.

1.14. Школа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Обухівської районної ради Київської області, розпорядженнями голови Київської обласної та голови Обухівської районної державних адміністрацій, наказами департементу освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, наказами начальника відділу освіти Обухівської районної державної адміністрації та цим Статутом.

1.15. Статут Школи затверджується рішенням Власника.

1.16. Головною метою Школи, як опорного загальноосвітнього навчального закладу Трипільського освітнього округу Обухівського району Київської області, є:

- забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти;

- створення єдиного освітнього простору;

- забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

-створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також до професійного навчання незалежно від місця їх прожиивання;

- раціональне і ефективне використання наявних ресурсів суб’єктів освітнього округу, їх модернізації.

1.17. Головними завданнями Школи є:

- концентрація та ефективне використання наявних ресурсів суб’єктів освітнього округу, їх спрямування на зодоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботим;

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

-виховання шанобливого ставлення до родини, повага до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідості, особистості підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед заком за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина ;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільсьтво;

- реалізація профільного навчання у школі ІІІ ступеня;

- створення умов для навчання талановитої, обдарованої молоді, залучення її до систематичної науково-дослідницької, пошукової, експериментальної роботи;

- задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні і творчості.

 1.18. Діяльність Школи базується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, диференціації та оптимізації змісту і форм освіти, науковості, розвивального характеру навчання та його індивідуалізації.

1.17. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

 1.19. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом. 1.20.Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за :
 - безпечні умови освітньої діяльності;
 - дотримання державних стандартів освіти;
 дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 - дотримання фінансової дисципліни.

1.21. Навчання у Школі здійснюється українською мовою.

1.22. У Школі запроваджене допрофільне та профільне навчання.

1.23. Школа має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу відповідно до чинного законодавства;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати авторські програми, експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідницькими інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- розробляти та пропагувати інформаційно-методичну літературу;

- приймати на роботу спеціалістів на договірних умовах;

- використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- використовувати майно Школи на праві оперативного управління;

-отримувати кошти і матеріальні цінності від органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- надавати платні освітні послуги;

-залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- встановлювати власну атрибутику і символіку;

- встановлювати шкільну форму одягу для учнів;

- надавати населенню додаткові освітні послуги, разом з тим і платні;

- об’єднувати свою діяльність із діяльністю інших підприємств, установ, організацій (вітчизняних і зарубіжних) на основі договорів про співпрацю.

1.24. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у Школі
організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання
та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених
МОН.

1.25. Класи у Школі формуються за погодженням з Органом управління згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до Школи.

1.26. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН.

1.27. В Школі створюються та функціонують методичні об'єднання, творчі групи вчителів; соціально-психологічна служба, проблемні та динамічні групи, інші організації, діяльність яких не суперечить чинному законодавству.

1.28. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються Засновником, Органом управління відповідно до чинного законодавства України.

1.29.Організація гарячого харчування дітей шкільного віку здійснюються відповідно до чинного законодавства.

1.30. Взаємовідносини Школи з юридичними і фізичними особами визначаються договорами, що укладені між ними.

2. Зарахування учнів до Школи та їх відрахування

2.1. Зарахування учнів до всіх класів Школи здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування, що закріплена за Школою, відповідно до рішення Органу управління.

2.2. Директор Школи зобов’язаний вжити заходів для ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до Школи, її Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховногопроцесу.

2.3. Зарахування учнів до Школи здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора.

Для зарахування учня до Школи батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до 10 та 11 класів – документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

2.4. Іноземці та особи без громадянства зараховуються до Школи відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.5. Переведення учнів до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до Школи заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до Школи заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

3. Організація навчально-виховного процесу

3.1. Школа організовує свою роботу самостійно, відповідно до плану роботи на поточний навчальний рік.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Школи, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується спільним засіданням педагогічної ради та ради Школи.

3.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини й визначенням профілю навчання.

3.3. Робочий навчальний план Школи розробляється керівництвом Школи та затверджується в установленому порядку.

3.4. Розклад уроків Школи складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором Школи, погоджується санітарно-епідеміологічною службою та профспілковим комітетом Школи.

Окрім різних форм обов'язкових навчальних занять, у Школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи за окремим розкладом, які спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та розвиток їхніх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

Поглиблена підготовка учнів досягається в результаті вивчення спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором, а також відвідування занять у клубах, студіях, гуртках, творчих об’єднаннях, товариствах тощо. В Школі проводиться пошукова й навчально-дослідницька робота учнями й учителями.

3.5. Школа працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

3.6. Школа може обирати форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” з урахуванням профілю навчання.

3.7. Навчально-виховний процес у Школі може здійснюватись за груповою та індивідуальною формами навчання.

3.8. Навчально-виховна робота може поєднуватись з науково-методичною, науково-дослідницькою та експериментальною роботами.

3.9. Школа здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

3.10. У школах І-ІІ ступеня навчання для учнів 1-4 класів за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора Школи на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим роботи групи продовженого дня розробляється відповідно до діючих Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, ухвалюються педагогічною радою і затверджується директором Школи.

3.11. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється Школою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня відповідного навчального року.

Навчальний рік поділяється на семестри, тривалість яких передбачено робочим навчальним планом на поточний навчальний рік.

3.12. Наповнюваність класів, груп, поділ учнів при вивченні профільних та інших предметів визначається Міністерством освіти і науки України на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти.

3.13. Тривалість уроків становить: у школі І ступеня у 1 класах - 35 хвилин, у 2-4 класах - 40 хвилин, у 5-11 класах - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із Органом управління та територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби.

3.14. Тривалість перерв між уроками встановлюється із урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менше як 10 хвилин, великої перерви (після 2-го та 3-го уроків) – 20 хвилин.

3.15. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань із кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. У першому класі домашні завдання учням не задаються.

4. Оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.1. Система оцінювання знань учнів Школи, порядок проведення державної підсумкової атестації, переведення та випуску, звільнення від державної підсумкової атестації, нагородження за успіхи у навчанні визначаються чинним Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України.

4.2. Оцінювання рівня досягнень учнів в Школи здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень та чинних нормативних документів.

4.3. У документі про освіту відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік (табель успішності) та державну підсумкову атестацію (свідоцтво, атестат). У документах про освіту (свідоцтво, атестат) оцінка за поведінку не виставляється.

4.4. Навчання у Школі завершується державною підсумковою атестацією, за результатами якої видається атестат про повну загальну середню освіту зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

4.5. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів, їхніх батьків класним керівником, результати державної підсумкової атестації – головою атестаційної комісії.

4.6. Порядок переведення і випуск учнів Школи визначається чинною Інструкцією про порядок переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України.

4.7. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, здійснюється шляхом їх підсумкової атестації до чинного Порядку проведення державної підсумкової атестації згідно з чинним Положенням.

4.8. Учням, які закінчили певний ступінь школи, видається відповідний документ:

- після закінчення початкової школи – табель навчальних досягнень;

- після закінчення основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- після закінчення школи – атестат про повну загальну середню освіту.

4.9. За відмінні успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, золота медаль «За високі досягнення у навчанні», срібна медаль «За досягнення у навчанні», похвальні листи «За високі досягнення у навчанні», похвальні грамоти «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів».

5. Учасники навчально-виховного процесу

5.1. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов'язки визначаються чинним законом України «Про освіту» та діючим Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України та Статутом. Іноземці, прийняті до Школи, мають права і обов'язки учнів відповідно до законодавства України.

5.2. Учасниками навчально-виховного процесу у Школі є:

- учні (школярі);

- директор;

- педагогічні працівники;

- психолог;

- бібліотекар;

- соціальний педагог;

- педагог-організатор;

- батьки або особи, які їх замінюють.

5.3. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

5.4. Учень Школи – особа, яка навчається і виховується у Школі.

5.5. Учні мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою Школи;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів учнівського самоврядування Школи;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу;

- брати участь у роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їхню честь, гідність;

- на індивідуальну та екстернатну форму навчання згідно чинних нормативних документів Міністерства освіти і науки України;

- на безпечні й нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

5.6. Учні зобов'язані:

- оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками, підвищувати свій загальний культурний рівень;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку, кодексу честі школяра;

- дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників Школи;

- брати участь у різних видах трудової діяльності, що передбаченні чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни, дбати про охайний зовнішній вигляд (носити шкільну форму – повсякденну та парадну – встановленого зразка, зачіску шкільного зразка, взуття неспортивного типу).

5.7. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку, до них можуть застосовуватись стягнення відповідно до закону.

5.8.Педагогічними працівниками Школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

5.9. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються чинним законодавством України про працю, Законами України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами, прийнятими відповідно до них правилами внутрішнього розпорядку. Трудові відносини між керівництвом Школи та педагогічними працівниками можуть бути виражені у формі безстрокового та строкового трудових договорів та у формі контракту.

5.10. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі й гідності;

- самостійний вибір форм, методів, навчальної роботи, нешкідливих для здоров'я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідницької, експериментальної й пошукової роботи;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- участь у роботі органів учнівського самоврядування школи;

- проходження курсової перепідготовки;

- підвищення кваліфікаційного рівня;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.11. Педагогічні працівники зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, Державних стандартів системи загальної середньої освіти;

- сприяти розвиткові інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їхнього здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- виконувати вимоги Статуту, правила й режим внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту та колективного трудового договору;

- настановами й особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком людей, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну й політичну культуру;

- виконувати накази директора Школи;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- брати участь у розробці та апробації методичних рекомендацій, посібників, підручників;

- систематично й неухильно, один раз на п’ять років, проходити курсову перепідготовку;

- щороку проходити медичний огляд за місяць до початку навчального року;

- старанно й охайно вести встановлену чинним законодавством шкільну документацію (класні журнали, особові справи учнів тощо).

5.12. Педагогічні працівники несуть повну персональну відповідальність за життя і здоров'я дітей під час проведення уроків, позакласних, позашкільних заходів, перерв та протягом усього перебування їх у Школі під час навчально-виховного процесу.

5.13. Робочий час педагогічних працівників визначається навчальним розкладом і посадовими обов’язками та діючими правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5.14. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором Школи і затверджується Органом управління. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин із окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

5.15.Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку Школи, не виконують посадові обов'язки, умови трудового договору чи контракту або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, несуть дисциплінарну відповідальність згідно з чинним законодавством.

5.16. Працівники Школи у відповідності до ст. 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять безоплатні медичні огляди.

5.17. Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймаються на роботу і звільняються директором Школи згідно з чинним законодавством. Їхні права, обов’язки та соціальні гарантії регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку Школи.

5.18. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати й бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до органів управління освітою, директора Школи та органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Школи;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування Школи та у відповідних державних, судових органах.

5.19. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти й зобов'язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

- нести персональну відповідальність за виховання, навчання й розвиток дітей;

- стежити за охайним виглядом дітей.

5.20. Представники громадськості мають право:

- обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування Школи;

- керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами й гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Школи;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

5.21. Представники громадськості зобов'язані дотримуватися Статуту Школи, виконувати рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насилля, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

5.22. За умови реорганізації чи ліквідації Школи, її працівникам і учням Орган управління гарантує дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.

6.Виховний процес

6.1. Виховання учнів у Школі здійснюється під час проведення уроків та під час позаурочної та позашкільної роботи.

6.2. Цілі виховного процесу в Школі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

6.3. У Школі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів до вступу в будь-які громадські об'єднання, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених об'єднаннях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

6.4. Дисципліна в Школі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту Школи.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

7. Управління Школою

7.1. Управління Школою відповідно до повноважень, встановлених законодавством України, нормативно-правовими актами та цим Статутом, здійснюють Власник та Орган управління.

7.2. Безпосереднє керівництво Школою здійснює директор Школи. Директором Школи може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

7.3. Директор Школи призначаються на посаду та звільняються з посади Органом управління за попереднім погодженням із Власником.

7.4. Директор Школи може мати заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади Органом управління.

7.5. Директор Школи здійснює повноваження визначені законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», затвердженими Кабінетом Міністрів України положеннями про загальноосвітній навчальний заклад та про освітній округ, іншими нормативно-правовими актами України, цього Статуту.

7.6. Директор Школи:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- видає накази про зарахування (переведення) учнів до Школи;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

- розпоряджається в установленому порядку та в межах повноважень, встановлених чинним законодавством, нормативно-правовими актами та рішення Власника, майном Школи та його коштами в межах кошторисних призначень;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, начально-дослідними ділянками;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників Школи;

- здійснює контроль за проходженням працівниками в установленні терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

- забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- вживає заходи до запобігання вживання учнями алкоголю, наркотиків;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- організовує підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та до місця проживання відповідно до розкладу уроків Школи та її Філій;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборам, Власником, Органом управління;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) коллективу;

- виконує інші повноваження, визначенні Статутом, рішеннями Власника та Органу управляння.

7.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів, які забезпечують навчально-виховний процес у Школі та її філіях, визначається директором Школи відповідно до чинного законодавства і затверджується Органом управлянні. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

7.8. Директор Школи розробляє маршрути шкільних автобусів, які забезпечують перевезення учнів, педагогічних працівників до місця навчання й додому та подає їх на затвердження Органу управління.

7.9. Директор Школи є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління закладом.

7.10.Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

7.11. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

- планування та режим роботи Школи;

- варіативної складової робочого навчального плану;

- переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- участь в інноваційній та експериментальній діяльності Школи, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

- моральне та матеріальне заохочення учнів та працівників Школи;

- морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Школи за невиконання ними своїх обов'язків;

- інші питання, пов'язані з діяльністю Школи.

7.12. Діловодство Школи організовується відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством України.

Звітність Школи встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства та державної статистики.

7.13. Органом громадського самоврядування Школи є загальні збори її колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.

На загальних зборах заслуховують звіт директора про здійснення керівництва Школою, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності Школи.

Загальні збори:

- обирають раду Школи, її голову, встановлюють терміни їх повноважень;

- заслуховують звіт голови ради Школи, голови батьківського комітету;

- затверджують концепцію розвитку Школи;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;

- виконують інші функції, що не суперечать чинному законодавству.

7.14. У період між загальними зборами може діяти рада Школи.

7.15. Рада Школи діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їхньою доцільністю, але має бути не менше чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора Школи, Власника, а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту Школи, доводяться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди керівництва Школи з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Школи.

7.16. Очолює раду опорної Школи голова, який обирається зі складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їхньої роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Школи, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих, культурно-масових заходів.

7.17. Рада Школи:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з керівництвом розглядає і погоджує план роботи Школи та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з керівництвом здійснює контроль за виконанням Статуту Школи;

- погоджує режим роботи Школи;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників Школи медалями: золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні», похвальними листами «За високі досягнення у навчанні», похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів, варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників із питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій учителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів із учнями;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття учнями обов'язкової загальної середньої освіти;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їхньої роботи визначається радою.

7.18. При Школі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада та батьківський комітет (рада).

7.19. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

7.20. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання й виховання учнів у Школі;

- зміцнення навчально-методичної, матеріально-технічної, культурно-спортивної бази школи;

- організація та проведення заходів, спрямованих на охорону життя і здоров'я учасників навчально-виховного процесу;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників Школи;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та школою;

- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

7.21. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб із представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах Школи шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається їхнє втручання в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора Школи. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

7.22. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- законності, гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не менш ніж чотири рази за рік. Позачергові засідання можуть проводитись також за вимогою третини і більшості її членів.

Засідання піклувальної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома педагогічного колективу Школи, батьків, громадськості. Виконання рішень піклувальної ради організовується членами піклувальної ради.

7.23. Очолює піклувальну раду голова, який обирається з заступником і секретарем шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

7.24. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд Органу управління, директора Школи, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної бази Школи;

- залучати додаткові джерела фінансування Школи;

- вживати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази Школи;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян із питань, що стосуються роботи Школи, із метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

7.25. У Школі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор Школи.

7.26. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи Школи;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, упровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників Школи.

7.27. Робота педагогічної ради планується в довільній формі за потребам Школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їхньою доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

7.28. У Школі діють батьківські комітети (ради) (далі – комітети), рішення про створення яких приймається на загальних зборах батьків відповідних класів (класу). Діяльність комітету здійснюється відповідно до Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого чинним наказом Міністерства освіти і науки України.

Комітети є добровільними громадськими формуваннями, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час навчання в опорному закладі.

7.29. Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування Школи, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

7.30. Основними завданнями діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:

- формування та розвитку особистості учня, його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування; виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови, національної культури, духовних надбань народів, які проживають в Україні;

- формування загальнолюдської етики й моралі, культури міжетнічних відносин;

- захисту здоров'я та збереження життя дітей;

- здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти, розвитку їхніх здібностей, підтримки обдарованої молоді;

- залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

- вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази Школи та її благоустрою.

7.31. Батьківський комітет Школи формується з голів батьківських комітетів класів, які діють від їх імені. Голова батьківського комітету Школи є членом ради Школи, може брати участь у засіданнях педагогічної ради Школи під час розгляду питань, що стосуються компетенції комітету, із правом дорадчого голосу. Кількісний склад й термін повноважень батьківського комітету визначаються загальними зборами. Збори батьківського комітету Школи (класів) проводяться не рідше двох разів на семестр.

7.32. Батьківські комітети мають право:

- брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

- звертатися до директора, класного керівника й ради Школи щодо роз'яснення стану та перспектив роботи з питань, що турбують батьків;

- порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав;

- за необхідності заслуховувати звіти батьків і надавати допомогу щодо поліпшення їхньої роботи;

- скликати позачергові батьківські збори;

- сприяти покращенню харчування учнів;

- сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування Школи;

- брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів;

- звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов'язаними з навчанням і вихованням дітей;

- виносити на розгляд директора і педагогічної ради пропозиції щодо позакласної та позашкільної роботи з учнями, організаційно-господарчих питань, покращення роботи педагогічного колективу з батьками учнів.

7.33. В опорному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

8.Матеріально-технічна база Школи

8.1. Матеріально-технічна база Школи може включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі Школи. Майно Школи перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста Обухівського району Київської області, і використовується Школою на праві оперативного управління. Відчуженні, списання, застава та передача в користування (оренду) майна Школи, що відноситься до основних засобів, може здійснюватись виключно на підставі відповідного рішення Власника, прийнятого згідно з повноваженнями, встановленими чинним законодавством України.

8.2. Школа відповідно до чинного законодавства України користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

8.3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Школи проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Школі внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

8.4. Для забезпечення навчально-виховного процесу база Школи складається з навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивного та актового залів, бібліотеки, архіву, медичного кабінету, комп'ютерного кабінету, їдальні, приміщення для технічного та навчально-допоміжного персоналу, кабінету соціально-психологічної служби тощо.

8.5. Відповідно до довідки Трипільської сільської ради від 05 вересня 2008 року № 1264 Школа має у користуванні земельну ділянку площею 2,25 га, на якій розміщуються спортивний майданчик, господарські будівлі, зелені насадження.

9. Фінансово-господарська діяльність Школи

9.1. Фінансування Школи здійснюється Органом управління відповідно до законодавства.

9.2. Фінансово-господарська діяльність Школи здійснюється на основі його кошторису.

9.3. Джерелами формування кошторису Школи є:

- кошти освітньої субвенції з державного бюджету, передані місцевим бюджетам, та кошти районного бюджету Обухівського району;

- кошти отримані за надання платних послуг;

- доходи від передачі в оренду приміщень. Споруд, обладнання;

- благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

9.4. Школа має право:

- на придбання й оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.

9.5. Порядок діловодства й бухгалтерського обліку у Школі визначається законодавством та чинними нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України. Бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію відділу освіти Обухівської районної державної адміністрації.

9.6. Звітність про діяльність Школи встановлюється відповідно до чинного законодавства.

10. Міжнародне співробітництво

10.1. Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, установлювати відповідно до чинного законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

10.2. Школа має право відповідно до діючого законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

11. Контроль за діяльністю Школи

11.1. Державний контроль за діяльністю Школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

11.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Школи є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.3. Державний контроль за дотриманням Школою державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу шкільної освіти здійснює Міністерство освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, відділ освіти Обухівської районної державної адміністрації, органи державної санепідеміологічної служби.

11.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Школи з питань, пов'язаних із навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться її Власником відповідно до чинного законодавства.

11.5. Зміст, форми та періодичність контролю встановлюється відділом освіти Обухівської районної державної адміністрації.

12. Реорганізація або ліквідація Школи

12.1. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ здійснюється за Рішенням Обухівської районної ради, або у випадках, передбачених чинним законодавством, - за рішенням суду.

12.2. У разі припинення діяльності (у результаті ліквідації злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи, що залишилися після проведення заходів щодо припинення, мають бути, за рішенням Власника, передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

12.3. Обухівська районна рада аюбо суд призначають комісію з припинення діяльності закладу (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення діяльності відповідно до чинного законодавства України.

12.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню. При припиненні діяльності працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

12.5. Навчальний заклад вважається таким, що припинив свою діяльність з дня внесення до Єдиного державного реєстру України запису про припинення діяльності.

Заступник голови ради А.В. Олкова -Михницька

Кiлькiсть переглядiв: 206

Коментарi