Кiлькiсть переглядiв: 160

Коментарi

1011020/1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 3977550,00 0 3977550,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 3977550,00 х 3977550,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. х х
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х
(розписати за підгрупами) х
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х
(розписати за підгрупами) х
інші надходження, у тому числі: х
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) х
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) х
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету,класифікації кредитування бюджету ) х
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього х 3977550,00 0,00 3977550,00
Поточні видатки 2000 3977550,00 0,00 3977550,00
Оплата праці 2110 2414400,00 2414400,00
Заробітна плата 2111 2414400,00 2414400,00
Грошове забезпеченя військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120 531100,00 531100,00
Використання товарів і послуг 2200 1028250,00 0,00 1028250,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 25400,00 25400,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 3900,00 3900,00
Продукти харчування 2230 184200,00 184200,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 76750,00 76750,00
Видатки на відрядження 2250 9300,00 9300,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 728700,00 728700,00
Оплата теплопостачання 2271 703900,00 703900,00
Оплата водопостачання і водовідведення 2272
Оплата електроенергії 2273 24800,00 24800,00
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв 2275
Оплата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282
Обслуговування боргових зобов'язань 2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410
Обслуговування зовнішніх зобов'язань 2420
Поточні трансферти 2600
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630
Соціальне забезпечення 2700 3800,00 3800,00
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730 3800,00 3800,00
Інші поточні видатки 2800 0,00
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110
Капітальне будівництво (придбання) 3120
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122
Капітальний ремонт 3130
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132
Реконструкція та реставрація 3140
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143
Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі і нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферти 3200 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0,00 0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230
Капітальні трансферти населенню 3240
Надання внутрішніх кредитів 4110
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113
Надання зовнішніх кредитів 4210
Нерозподілені видатки 9000
Керівник Ю.С.Луцик
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер Л.П. Сапіга
13.01.2017 року (підпис) (ініціали і прізвище)
М.П. (число, місяць, рік)